Provinces
Anhui
Fujian
Gansu
Guangdong
Guizhou
Hainan
Hebei
Heilongjiang
Henan
Hubei
Hunan
Jiangsu
Jiangxi
Jilin
Liaoning
Qinghai
Shaanxi
Shandong
Shanxi
Sichuan
Yunnan
Zhejiang
Autonomous
Regions
Guangxi
Neimenggu
(Inner Mongolia)
Ningxia
Xinjiang
Xizang
(Tibet)
Municipalities
Beijing
Chongqing
Shanghai
Tianjin
Special
Administrative
Regions
Aomen
(Macau)
Xianggang
(Hong Kong)

Tianjin Municipality of the P.R.C.

Romanization SystemName
PinYinTianjin
Wade-GilesT'ien-ching
Old Western NameTientsin


AbbreviationTJ
Provincial CapitalTianjin
Area11300 square Km
Return to China Depot