Provinces
Anhui
Fujian
Gansu
Guangdong
Guizhou
Hainan
Hebei
Heilongjiang
Henan
Hubei
Hunan
Jiangsu
Jiangxi
Jilin
Liaoning
Qinghai
Shaanxi
Shandong
Shanxi
Sichuan
Yunnan
Zhejiang
Autonomous
Regions
Guangxi
Neimenggu
(Inner Mongolia)
Ningxia
Xinjiang
Xizang
(Tibet)
Municipalities
Beijing
Chongqing
Shanghai
Tianjin
Special
Administrative
Regions
Aomen
(Macau)
Xianggang
(Hong Kong)

Guangdong Province of China

Romanization SystemName
PinYinGuangdong
Wade-GilesKuang-tung
Old Western NameKwangtung


AbbreviationGD
Provincial CapitalGuangzhou
Area178000 square Km
Guangdong Pavilion in Shanghai World Expo 2012.
Largest Deng Xiaoping Statue in the World (Located in Shenzhen, Guangdong, China).


Return to China Depot