Provinces
Anhui
Fujian
Gansu
Guangdong
Guizhou
Hainan
Hebei
Heilongjiang
Henan
Hubei
Hunan
Jiangsu
Jiangxi
Jilin
Liaoning
Qinghai
Shaanxi
Shandong
Shanxi
Sichuan
Yunnan
Zhejiang
Autonomous
Regions
Guangxi
Neimenggu
(Inner Mongolia)
Ningxia
Xinjiang
Xizang
(Tibet)
Municipalities
Beijing
Chongqing
Shanghai
Tianjin
Special
Administrative
Regions
Aomen
(Macau)
Xianggang
(Hong Kong)

Hainan Province of China

Romanization SystemName
PinYinHainan
Wade-GilesHai-nan
Old Western NameHainan


AbbreviationHI
Provincial CapitalHaikou
Area34000 square Km
Hainan Pavilion at the Shanghai World Expo 2010.


Return to China Depot