Provinces
Anhui
Fujian
Gansu
Guangdong
Guizhou
Hainan
Hebei
Heilongjiang
Henan
Hubei
Hunan
Jiangsu
Jiangxi
Jilin
Liaoning
Qinghai
Shaanxi
Shandong
Shanxi
Sichuan
Yunnan
Zhejiang
Autonomous
Regions
Guangxi
Neimenggu
(Inner Mongolia)
Ningxia
Xinjiang
Xizang
(Tibet)
Municipalities
Beijing
Chongqing
Shanghai
Tianjin
Special
Administrative
Regions
Aomen
(Macau)
Xianggang
(Hong Kong)

Chongqing Municipality of China

Romanization SystemName
PinYinChongqing
Wade-GilesCh'ung-ch'ing
Old Western NameChungking


AbbreviationCQ
Provincial CapitalChongqing
Area82300 square Km
Chongqing Pavilion at the Shanghai World Expo 2010.


Return to China Depot