Provinces
Anhui
Fujian
Gansu
Guangdong
Guizhou
Hainan
Hebei
Heilongjiang
Henan
Hubei
Hunan
Jiangsu
Jiangxi
Jilin
Liaoning
Qinghai
Shaanxi
Shandong
Shanxi
Sichuan
Yunnan
Zhejiang
Autonomous
Regions
Guangxi
Neimenggu
(Inner Mongolia)
Ningxia
Xinjiang
Xizang
(Tibet)
Municipalities
Beijing
Chongqing
Shanghai
Tianjin
Special
Administrative
Regions
Aomen
(Macau)
Xianggang
(Hong Kong)

Inner Mongolia Autonomous Region of the P.R.C.

Romanization SystemName
PinYinNeimenggu
Wade-GilesNei-meng-ku
Old Western NameInner Mongolia


AbbreviationNM
Provincial CapitalHohhot
Area1183000 square Km
Return to China Depot