Provinces
Anhui
Fujian
Gansu
Guangdong
Guizhou
Hainan
Hebei
Heilongjiang
Henan
Hubei
Hunan
Jiangsu
Jiangxi
Jilin
Liaoning
Qinghai
Shaanxi
Shandong
Shanxi
Sichuan
Yunnan
Zhejiang
Autonomous
Regions
Guangxi
Neimenggu
(Inner Mongolia)
Ningxia
Xinjiang
Xizang
(Tibet)
Municipalities
Beijing
Chongqing
Shanghai
Tianjin
Special
Administrative
Regions
Aomen
(Macau)
Xianggang
(Hong Kong)

Shanghai Municipality of China

Romanization SystemName
PinYinShanghai
Wade-GilesShanghai
Old Western NameShanghai


AbbreviationSH
Provincial CapitalShanghai
Area6340 square Km
This is the Shanghai History Museum inside Oriental Pearl Tower located in Shanghai, China.Shanghai Corporate Pavilion at the Shanghai World Expo 2010.Crossing the River at the Shanghai World Expo 2010.World's thinnest bowel shown in DevNet Pavilion at Shanghai World Expo 2010 in China.State Grid Pavilion at the Shanghai World Expo 2010.Space Home Pavilion at the Shanghai World Expo 2010.Space Home Pavilion at the Shanghai World Expo 2010.


Return to China Depot