Provinces
Anhui
Fujian
Gansu
Guangdong
Guizhou
Hainan
Hebei
Heilongjiang
Henan
Hubei
Hunan
Jiangsu
Jiangxi
Jilin
Liaoning
Qinghai
Shaanxi
Shandong
Shanxi
Sichuan
Yunnan
Zhejiang
Autonomous
Regions
Guangxi
Neimenggu
(Inner Mongolia)
Ningxia
Xinjiang
Xizang
(Tibet)
Municipalities
Beijing
Chongqing
Shanghai
Tianjin
Special
Administrative
Regions
Aomen
(Macau)
Xianggang
(Hong Kong)

Hunan Province of China

Romanization SystemName
PinYinHunan
Wade-GilesHu-nan
Old Western NameHunan


AbbreviationHN
Provincial CapitalChangsha
Area211800 square Km
Hunan Pavilion at the Shanghai World Expo 2010.


Return to China Depot