Tao Te Ching - Chinese Original in PinYin Romanization
Back to Taoism Depot

Split Horizontal Split Vertical
1 2 1
2
Remove All Splits

Tao Te Ching Chinese Original in PinYin Romanization
1
 

dao ke dao, fei chang dao;
ming ke ming, fei chang ming.
wu, ming tian di zhi shi;
you, ming wan wu zhi mu.
gu chang wu, yu yi guan qi miao,
chang you, yu yi guan qi jiao.
ci liang zhe, tong chu er yi ming.
tong wei zhi xuan,
xuan zhi you xuan,
zhong miao zhi men.
AUDIO

2
 

tian xia jie zhi mei zhi wei mei,
si e yi;
jie zhi shan zhi wei shan,
si bu shan yi.
gu
you wu xiang sheng,
nan yi xiang cheng,
chang duan xiang xing,
gao xia xiang qing,
yin sheng xiang he,
qian hou xiang sui.
shi yi sheng ren
chu wu wei zhi shi,
xing bu yan zhi jiao;
wan wu zuo er fu shi,
sheng er fu you,
wei er bu shi,
gong cheng er fu ju.
fu wei fu ju,
shi yi bu qu.3
 

bu shang xian, shi min bu zheng;
bu gui nan de zhi huo,
shi min bu wei dao;
bu jian ke yu,
shi min xin bu luan.
shi yi sheng ren zhi zhi,
xu qi xin,
shi qi fu,
ruo qi zhi,
qiang qi gu,
chang shi min wu zhi wu yu;
shi fu zhi zhe bu gan wei ye.
wei wu wei,
ze wu bu zhi.4

dao chang,
er yong zhi huo bu ying.
yuan xi,
si wan wu zhi zong.
cuo qi rui,
jie qi fen;
he qi guang,
tong qi chen;
zhan xi,
si huo cun.
wu bu zhi shui zhi zi,
xiang di zhi xian.5

tian di bu ren,
yi wan wu wei chu gou;
sheng ren bu ren,
yi bai xing wei chu gou.
tian di zhi jian,
qi you tuo yue hu?
xu er bu qu,
dong er yu chu.
duo yan shu qiong,
bu ru shou zhong.6
 

gu shen bu si, 
shi wei xuan pin. 
xuan pin zhi men, 
shi wei tian di gen. 
mian mian ruo cun, 
yong zhi bu qin. 7
 

tian chang di jiu.
tian di suo yi neng chang qie jiu zhe,
yi qi bu zi sheng,
gu neng chang sheng.
shi yi sheng ren
hou qi shen er shen xian,
wai qi shen er shen cun.
fei yi qi wu si ye?
gu neng cheng qi si.8
 

shang shan ruo shui.
shui shan li wan wu er bu zheng,
chu zhong ren zhi suo wu,
gu ji yu dao.
ju shan di,
xin shan yuan,
yu shan ren.
yan shan xin,
zheng shan zhi,
shi shan neng,
dong shan shi.
fu wei bu zheng,
gu wu you.9
 

chi er ying zhi,
bu ru qi yi;
chuai er rui zhi,
bu ke chang bao.
jin yu man tang,
mo zhi neng shou.
fu gui er jiao,
zi yi qi jiu.
gong cheng shen tui,
tian zhi dao ye.10
 

zai ying po bao yi,
neng wu li hu?
tuan qi zhi rou,
neng ru ying er hu?
di chu xuan lan,
neng wu ci hu?
ai min zhi guo,
neng wu wei hu?
tian men kai he,
neng wei ci hu?
ming bai si da,
neng wu zhi hu?
sheng zhi xu zhi,
sheng er bu you,
wei er bu shi,
zhang er bu zai,
shi wei xuan de.11
 

san shi fu gong yi gu,
dang qi wu,
you che zhi yong.
shan zhi yi wei qi,
dang qi wu,
you qi zhi yong.
zao hu you yi wei shi,
dang qi wu,
you shi zhi yong.
gu you zhi yi wei li,
wu zhi yi wei yong.12
 

wu se ling ren mu mang;
wu yin ling ren er long;
wu we ling ren kou shuang;
chi cheng tian lie ling ren xin fa kuang;
nan de zhi huo ling ren xing fang.
shi yi
sheng ren wei fu bu wei mu.
gu qu bi qu ci.13

chong ru ruo jing,
gui da huan ruo shen.
he wei chong ru ruo jing?
chong wei xia,
de zhi ruo jing,
shi zhi ruo jing,
shi wei chong ru ruo jing.
he wei gui da huan ruo shen?
wu suo yi you da huan zhe,
wei wu you shen;
ji wu wu shen,
wu you he huan?
gu
gui yi shen wei tian xia,
ruo ke ji tian xia;
ai yi shen wei tian xia,
ruo ke tuo tian xia.14
 

shi zhi bu jian ming yue yi,
ting zhi bu wen ming yue xi,
bo zhi bu de ming yue wei.
ci san zhe bu ke zhi jie,
gu hun er wei yi.
qi shang bu jiao,
qi xia bu mei,
sheng sheng bu ke ming,
fu gui yu wu wu.
shi wei wu zhuang zhi zhuang,
wu wu zhi xiang,
shi wei hu huang.
ying zhi bu jian qi shou;
sui zhi bu jian qi hou.
zhi gu zhi dao yi yu jin zhi you,
neng zhi gu shi,
shi wei dao ji.15
 

gu zhi shan wei shi zhe,
wei miao xuan tong,
shen bu ke shi.
fu wei bu ke shi,
gu qiang wei zhi rong:
yu xi ruo dong she chuan,
you xi ruo wei si lin,
yan xi qi ruo rong,
huan xi ruo bing zhi jiang shi,
dun xi qi ruo pu,
kuang xi qi ruo gu,
hun xi qi ruo zhuo,
dan xi qi ruo hai,
liao xi ruo wu zhi.
shu neng zhuo yi zhi?
jing zhi xu qing.
shu neng an yi jiu?
dong zhi xu sheng.
bao ci dao zhe bu yu ying.
fu wei bu ying,
gu neng bi er xin cheng.16
 

zhi xu ji shou jing du.
wan wu bing zuo,
wu yi guan fu.
fu wu yun yun,
ge fu gui qi gen.
gui gen yue jing,
shi yue fu ming.
fu ming yue chang,
zhi chang yue ming.
bu zhi chang wang zuo xiong.
zhi chang rong,
rong nai gong,
gong nai quan,
quan nai tian,
tian nai dao,
dao nai jiu,
mo shen bu dai.17
 

tai shang bu zhi you zhi,
qi ci qin er yu zhi;
qi ci wei zhi;
qi ci wu zhi;
xin bu zu yan,
you bu xin yan!
you xi qi gui yan,
gong cheng shi sui,
bai xing jie wei wo zi ran.18
 

da dao fei,
you ren yi.
hui zhi chu,
you da wei.
liu qin bu he,
you xiao ci.
guo jia hun luan,
you zhong chen.19
 

jue sheng qi zhi,
min li bai bei;
jue ren qi yi,
min fu xiao ci;
jue qiao qi li,
dao zei wu you.
ci san zhe yi wei wen bu zu,
gu ling you suo zhu;
jian su bao pu,
shao si gua yu.
jue xue wu you.20
 

wie zhi yu e,
xiang qu ji he?
shan zhi yu e,
xiang qu ruo he?
ren zhi suo wei bu ke bu wei,
huang xi qi wei yang zai!
zhong ren xi xi,
ru xiang tai lao,
ru chun deng tai.
wo du bo xi qi wei zhao,
dun dun xi ru ying er zhi wei hai,
lei lei xi ruo wu suo gui!
zhong ren jie you yu,
er wo du ruo yi.
wo yu ren zhi xin ye zai!
su ren zhao zhao,
wo du hun hun.
su ren cha cha,
wo du men men.
zhong ren jie you yi,
er wo du wan si bi.
wo du yi yu ren,
er gui si mu.21
 

kong de zhi rong,
wei dao shi cong.
dao zhi wei wu,
wei huang wei hu.
hu xi huang xi,
qi zhong you xiang;
huang xi hu xi,
qi zhong you wu;
yao xi ming xi,
qi zhong you jing,
qi jing shen zhen,
qi zhong you xin.
zi gu ji jin,
qi ming bu qu,
yi yue zhong fu.
wu he yi zhi zhong fu zhi zhuang zai?
yi ci.22
 

qu ze quan,
wang ze zhi,
wa ze ying,
bi ze xin,
shao ze de,
duo ze huo.
shi yi sheng ren bao yi wei tian xia shi.
bu zi jian gu ming;
bu zi shi gu zhang;
bu zi fa gu you gong;
bu zi jin gu zhang.
fu wei bu zheng,
gu tian xia mo neng yu zhi zheng.
gu zhi suo wei qu ze quan zhe
qi xu yan zai?
cheng quan er gui zhi.23

xi yan zi ran.
gu piao feng bu zhong zhao,
zhou yu bu zhong ri.
shu wei ci zhe?
tian di.
tian di shang bu neng jiu,
er kuang yu ren hu?
gu cong shi yu dao zhe tong yu dao,
de zhe tong yu de,
shi zhe tong yu shi.
tong yu dao zhe,
dao yi le de zhi;
tong yu de zhe,
de yi le de zhi;
tong yu shi zhe,
shi yi le de zhi.
xin bu zu yan,
you bu xin yan!24
 

qi zhe bu li;
kua zhe bu xing;
zi xian zhe bu ming;
zi shi zhe bu zhang;
zi fa zhe wu gong;
zi jin zhe bu zhang.
qi zai dao ye,
yue yu shi zhui xing,
wu huo wu zhi,
gu you dao zhe bu chu.

25
 

you wu hun cheng,
xian tian di sheng.
ji xi liao xi,
du li bu gai,
zhou xing er bu dai,
ke yi wei tian di mu.
wu bu zhi qi ming,
zi zhi yue dao,
qiang wei zhi ming yue da.
da yue shi,
shi yue yuan,
yuan yue fan.
gu dao da,
tian da,
di da,
ren yi da.
yu zhong you si da,
er ren ju qi yi yan.
ren fa di,
di fa tian,
tian fa dao,
dao fa zi ran.26
 

zhong wei qing gen,
jing wei zao jun.
shi yi
sheng ren zhong ri xing
bu li zi zhong,
sui you rong guan,
yan chu chao ran.
nai he wan sheng zhi zhu
er yi shen qing tian xia?
qing ze shi gen,
zao ze shi jun.27

shan xing, wu zhe ji;
shan yan, wu xia zhe;
shan shu, bu yong chou ce;
shan bi, wu guan jian er bu ke kai;
shan jie, wu sheng yue er bu ke jie.
shi yi
sheng ren chang shan jiu ren,
gu wu qi ren;
chang shan jiu wu,
gu wu qi wu.
shi wei xi ming.
gu
shan ren zhe bu shan ren zhi shi,
bu shan ren zhe shan ren zhi zi.
bu gui qi shi,
bu ai xi qi zi,
sui zhi da mi.
shi wei yao miao.28
 

zhi qi xiong,
shou qi ci,
wei tian xia xi.
wei tian xia xi,
chang de bu li,
fu gui yu ying er.
zhi qi bai,
shou qi hei,
wei tian xia shi.
chang de bu te,
fu gui yu wu ji.
zhi qi rong,
shou qi ru,
wei tian xia gu.
wei tian xia gu,
chang de nai zu,
fu gui yu pu.
pu san ze wei qi,
sheng ren yong zhi,
ze wei guan zhang.
gu 
da zhi bu ge.29
 

jiang yu qu tian xia er wei zhi,
wu jian qi bu de yi.
tian xia shen qi,
bu ke wei ye.
wei zhe bai zhi,
zhi zhe shi zhi.
fu wu
huo xing huo sui,
huo xu huo chui,
huo qiang huo lei,
huo zai huo hui.
shi yi
sheng ren qu shen qu she qu tai.30
 

yi dao zuo ren zhu zhe,
bu yi bing qiang tian xia,
qi shi hao huan:
shi zhi suo chu, jing ji sheng yan,
da jun zhi hou, bi you xiong nian.
shan you guo er yi,
bu gan yi qu qiang.
guo er wu jin,
guo er wu fa,
guo er wu jiao,
guo er bu de yi,
guo er wu qiang.
wu zhuang ze lao,
shi wei bu dao,
bu dao zao yi.31
 

fu bing zhe bu xiang zhi qi,
wu huo wu zhi,
gu you dao zhe bu chu.
jun zi ju ze gui zuo,
yong bing ze gui you.
bing zhe bu xiang zhi qi,
fei jun zi zhi qi,
bu de yi er yong zhi,
tian dan wei shang.
sheng er bu mei.
er mei zhi zhe,
shi le sha ren.
fu le sha ren zhe,
bu ke yi de zhi yu tian xia yi.
ji shi shang zuo,
xiong shi shang you.
pian jiang jun ju zuo,
shang jiang jun ju you,
yan yi sang li chu zhi.
sha ren zhi zhong,
yi ai bei qi zhi,
zhan sheng yi sang li chu zhi.32
 

dao chang wu ming.
pu sui xiao,
tian xia mo neng chen ye.
hou wang ruo neng shou zhi,
wan wu jiang zi bin.
tian di xiang he,
yi jiang gan lu,
min mo zhi ling er zi jun.
shi zhi you ming.
ming yi ji you,
fu yi jiang zhi zhi.
zhi zhi ke yi bu dai.
pi dao zhi zai tian xia,
you chuan gu zhi yu jiang hai.33
 

zhi ren zhe zhi,
zi zhi zhe ming.
sheng ren zhe you li,
zi sheng zhe qiang.
zhi zu zhe fu,
qiang xing zhe you zhi,
bu shi qi suo zhe jiu,
si er bu wang zhe shou.34
 

da dao fan xi,
qi ke zuo you.
wan wu shi zhi yi sheng er bu ci,
gong cheng bu ming you.
yi yang wan wu er bu wei zhu,
ke ming yu xiao;
wan wu gui yan er bu wei zhu,
ke ming wei da.
yi qi zhong bu zi wei da,
gu neng cheng qi da.35

zhi da xiang,
tian xia wang.
wang er bu hai,
an ping tai.
le yu er,
guo ke zhi.
dao zhi chu kou,
dan hu qi wu wei,
shi zhi bu zu jian,
ting zhi bu zu wen,
yong zhi bu zu ji.36

jian yu xi zhi,
bi gu zhang zhi;
jiang yu ruo zhi,
bi gu qiang zhi;
jiang yu fei zhi,
bi gu xing zhi;
jiang yu duo zhi,
bi gu yu zhi.
shi wei wei ming,
rou ruo sheng gang qiang.
yu bu ke tuo yu yuan,
guo zhi li qi
bu ke yi shi ren.37
 

dao chang wu wei,
er wu bu wei.
hou wang ruo neng shou zhi,
wan wu jiang zi hua.
hua er yu zuo,
wu jiang zhen zhi yi wu ming zhi pu.
zhen zhi yi wu ming zhi pu,
fu jiang bu yu.
bu yu yi jing,
tian xia jiang zi ding.

.............

The Book of Teh


38

shang de bu de,
shi yi you de.
xia de bu shi de,
shi yi wu de.
shang de wu wei er wu yi wei.
xia de wu wei er you yi wei.
shang ren wei zhi er wu yi wei.
shang yi wei zhi er you yi wei.
shang li wei zhi er mo zhi ying,
ze rang bi er reng zhi.
gu 
shi dao er hou de,
shi de er hou ren,
shi ren er hou yi,
shi yi er hou li.
fu li zhe,
zhong xin zhi bo er luan zhi shou.
qian zhi zhe,
dao zhi hua er yu zhi shi.
shi yi da zhang fu
chu qi hou bu ju qi bo,
chu qi shi bu ju qi hua.
gu qu bi qu ci.39
 

xi zhi de yi zhe
tian de yi yi qing,
di de yi yi ning,
shen de yi yi ling,
gu de yi yi ying,
wan wu de yi yi sheng,
hou wang de yi yi wei tian xia zhen.
qi zhi zhi ye,
tian wu yi qing jiang kong lie;
di wu yi ning jiang kong fa;
shen wu yi ling jiang kong xie;
gu wu yi ying jiang kong jie;
wan wu wu yi sheng jiang kong mie;
hou wang wu yi gui gao jiang kong jue.
gu 
gui yi jian wei ben,
gao yi xia wei ji.
shi yi hou wang zi wei gu gua bu gu.
ci fei yi jian wei ben ye?
fei hu?
gu
zhi shu yu wu yu.
bu yu lu lu ru yu,
luo luo ru shi.40

fan zhe dao zhi dong,
ruo zhe dao zhi yong.
tian xia wan wu sheng yu you,
you sheng yu wu.
AUDIO

41
 

shang shi wen dao,
qin er xing zhi.
zhong shi wen dao,
ruo cun ruo wang.
xia shi wen dao,
da xiao zhi.
bu xiao bu zu yi wei dao!
gu jian yan you zhi:
ming dao ruo mei,
jin dao ruo tui,
yi dao ruo lei,
shang de ruo gu,
da bai ruo ru,
guang de ruo bu zu,
jian de ruo tou,
zhi zhen ruo yu.
da fang wu yu,
da qi wan cheng,
da yin xi sheng,
da xiang wu xing.
dao yin wu ming,
fu wei dao shan dai qie cheng.42

dao sheng yi,
yi sheng er,
er sheng san,
san sheng wan wu.
wan wu fu yin er bao yang,
chong qi yi wei he.
ren zhi suo wu,
wei gu gua bu gu.
er wang gong yi wei cheng.
gu wu
huo sun zhi er yi;
huo yi zhi er sun.
ren zhi suo jiao,
wo yi jiao zhi:
"qiang liang zhe bu de qi si",
wu jiang yi wei jiao fu.43
 

tian xia zhi zhi rou
chi cheng tian xia zhi zhi jian.
wu you ru wu jian.
wu shi yi zhi wu wei zhi you yi.
bu yan zhi jiao,
wu wei zhi yi,
tian xia xi ji zhi.44
 

ming yu shen shu qin?
shen yu huo shu duo?
de yu wang shu bing?
shen ai bi da fei,
duo cang bi hou wang.
gu zhi zu bu ru,
zhi zhi bu dai,
ke yi chang jiu.45
 

da cheng ruo que,
qi yong bu bi.
da ying ruo chong,
qi yong bu qiong.
da zhi ruo qu,
da qiao ruo zhuo,
da bian ruo ne.
zao sheng han,
jing sheng re,
qing jing wei tian xia zheng.46
 

tian xia you dao,
que zou ma yi fen.
tian xia wu dao,
rong ma sheng yu jiao.
huo mo da yu bu zhi zu,
jiu mo da yu yu de.
gu 
zhi zu zhi zu,
chang zu yi.47
 

bu chu hu,
zhi tian xia.
bu kui you,
jian tian dao.
qi chu mi yuan,
qi zhi mi shao.
shi yi sheng ren
bu xing er zhi,
bu jian er ming,
bu wei er cheng.48
 

wei xue ri yi,
wei dao ri sun,
sun zhi you sun,
yi zhi yu wu wei.
wu wei er wu bu wei.
qu tian xia chang yi wu shi.
ji qi you shi,
bu zu yi qu tian xia.49
 

sheng ren wu chang xin, 
yi bai xing xin wei xin.
shan zhe wu shan zhi,
bu shan zhe wu yi shan zhi,
de shan.
xin zhe wu xin zhi,
bu xin zhe wu yi xin zhi,
de xin.
sheng ren zai tian xia,
xi xi yan wei tian xia hun qi xin,
bai xing jie zhu qi er mu.
sheng ren jie hai zhi.

50

chu sheng ru si.
sheng zhi tu shi you san,
si zhi tu shi you san,
ren zhi sheng dong zhi yu si di
yi shi you san.
fu he gu?
yi qi sheng sheng zhi hou.
gai wen shan she shen zhe,
lu xing bu yu si hu,
ru jun bu pi jia bing,
si wu suo tou qi jiao,
hu wu suo cuo qi zhao,
bing wu suo rong qi ren,
fu he gu?
yi qi wu si di.51

dao sheng zhi,
de xu zhi,
wu xing zhi,
she cheng zhi.
shi yi wan wu mo bu zun dao er gui de.
dao zhi zun,
de zhi gui,
fu mo zhi ming er chang zi ran.
gu
dao sheng zhi 
de xu zhi,
zhang zhi yu zhi,
ting zhi du zhi,
yang zhi fu zhi.
sheng er bu you,
wei er bu shi,
zhang er bu zai,
shi wei xuan de.52
 

tian xia you shi,
yi wei tian xia mu.
ji de qi mu,
yi zhi qi zi.
ji zhi qi zi,
fu shou qi mu,
mo shen bu dai.
se qi dui,
bi qi men,
zhong shen bu qin.
kai qi dui,
ji qi shi,
zhong shen bu jiu.
jian xiao yue ming,
shou rou yue qiang.
yong qi guang
fu gui qi ming,
wu yi shen yang,
shi wei xi chang.53
 

shi wo jie ran you zhi,
xing yu da dao,
wei shi shi wei.
da dao shen yi,
er min hao jing.
zhao shen chu,
tian shen wu,
cang shen xu,
fu wen cai,
dai li jian,
yan yin shi,
cai huo you yu,
shi wei dao yu.
fei dao ye zai!54
 

shan jian zhe bu ba,
shan bao zhe bu tuo,
zi sun yi ji si bu chuo.
xiu zhi yu shen,
qi de nai zhen;
xiu zhi yu jia,
qi de nai yu;
xiu zhi yu xiang,
qi de nai chang;
xiu zhi yu guo,
qi de nai feng;
xiu zhi yu tian xia,
qi de nai pu.
gu
yi shen guan shen,
yi jia guan jia,
yi xiang guan xiang
yi guo guan guo,
yi tian xia guan tian xia,
wu he yi zhi tian xia ran zai?
yi ci.55
 

han de zhi hou,
bi yu chi zi.
du chong bu shi,
meng shou bu ju,
jue niao bu bo.
gu ruo jin rou er wo gu.
wei zhi pin mu zhi he er zui zuo,
jing zhi zhi ye.
zhong ri hao er bu sha,
he zhi zhi ye.
zhi he yue chang,
zhi chang yue ming.
yi sheng yue xiang,
xin shi qi yue qiang.
wu zhuang ze lao,
wei zhi bu dao,
bu dao zao yi.56
 

zhi zhe bu yan,
yan zhe bu zhi,
se qi dui,
bi qi men,
cuo qi rui,
jie qi fen,
he qi guang,
tong qi chen,
shi wei xuan tong.
gu
bu ke de er qin,
bu ke de er shu.
bu ke de er li,
bu ke de er hai.
bu ke de er gui,
bu ke de er jian.
gu wei tian xia gui.57
 

yi zheng zhi guo,
yi qi yong bing,
yi wu shi qu tian xia.
wu he yi zhi qi ran zai?
yi ci:
tian xia duo ji hui er min mi pin;
mi duo li qi guo jia zi hun;
ren duo ji qiao qi wu zi qi;
fa ling zi zhang dao zei duo you.
gu sheng ren yun:
"wo wu wei er min zi hua
wo hao jing er min zi zheng,
wo wu shi er min zi fu,
wo wu yu er min zi pu."58
 

qi zheng men men,
qi min chun chun.
qi zheng cha cha,
qi min que que.
huo xi, fu zhi suo yi,
fu xi, huo zhi suo fu.
shu zhi qi ji?
qi wu zheng ye.
zheng fu wei qi,
shan fu wei yao,
ren zhi mi, qi ri gu jiu!
shi yi sheng ren
fang er bu ge,
lian er bu gui,
zhi er bu si,
guang er bu yao.59
 

zhi ren shi tian,
mo ruo se.
fu wei se,
shi wei zao fu.
zao fu wei zhi zhong ji de;
zhong ji de ze wu bu ke;
wu bu ke ze mo zhi qi ji.
mo zhi qi ji ke yi you guo.
you guo zhi mu ke yi chang jiu.
shi wei
shen gen gu di,
chang sheng jiu shi zhi dao.60
 

zhi da guo ruo peng xiao xian.
yi dao li tian xia,
qi gui bu shen.
fei qi gui bu shen,
qi shen bu shang ren.
fei qi shen bu shang ren,
sheng ren yi bu shang ren,
fu liang bu xiang shang,
gu de jiao gui yan.61
 

da guo zhe xia liu,
tian xia zhi jiao ye,
tian xia zhi pin.
pin chang yi jing sheng mu,
yi jing wei xia.
gu da guo yi xia xiao guo,
ze qu xiao guo.
xia guo yi xia da guo,
ze qu da guo.
gu 
huo xia yi qu,
huo xia er qu.
da guo bu guo yu jian xu ren,
xiao guo bu guo yu ru shi ren.
fu liang zhe ge de qi suo yu,
da zhe yi wei xia.62
 

dao zhe wan wu zhi ao,
shan ren zhi bao,
bu shan ren zhi suo bao.
mei yan ke yi shi zun,
mei xing ke yi jia ren.
ren zhi bu shan,
he qi zhi you?
gu
li tian zi,
zhi san gong,
sui you gong bi
yi xian si ma,
bu ru zuo jin ci dao.
gu zhi suo yi gui ci dao zhe he?
bu jue:
yi qiu de,
you zui yi mian ye?
gu wei tian xia gui.63
 

wei wu wei,
shi wu shi,
wei wu wei.
da xiao duo shao,
tu nan yu qi yi;
wei da yu qi xi.
tian xia nan shi,
bi zuo yu yi;
tian xia da shi,
bi zuo yu xi.
shi yi sheng ren zhong bu wei da,
gu neng cheng qi da.
fu qing nuo bi gua xin,
duo yi bi duo nan.
shi yi sheng ren you nan zhi,
gu zhong wu nan yi.64
 

qi an yi chi;
qi wei zhao yi mou;
qi cui yi pan;
qi wei yi san.
wei zhi yu wei you,
zhi zhi yu wei luan.
he bao zhi mu,
sheng yu hao mo;
jiu ceng zhi tai,
qi yu lei tu;
qian li zhi xing,
shi yu zu xia.
wei zhe bai zhi;
zhi zhe shi zhi.
shi yi, sheng ren
wu wei, gu wu bai;
wu zhi, gu wu shi.
min zhi cong shi,
chang yu ji cheng er bai zhi.
shen zhong ru shi,
ze wu bai shi.
shi yi sheng ren yu bu yu,
bu gui nan de zhi huo;
xue bu xue,
fu zhong ren zhi suo guo.
yi fu wan wu zhi zi ran er bu gan wei.65
 

qu zhi shan wei dao zhe,
fei yi ming min,
jiang yi yu zhi.
min zhi nan zhi,
yi qi zhi duo.
gu yi zhi zhi guo,
guo zhi zei;
bu yi zhi zhi guo
guo zhi fu.
zhi ci liang zhe yi ji shi.
chang zhi ji shi,
shi wei xuan de.
xuan de shen yi yuan yi,
yu wu fan yi.
ran hou nai zhi da shun.66
 

jiang hai suo yi neng wei bai gu wang zhe,
yi qi shan xia zhi,
gu neng wei bai gu wang.
shi yi
yu shang min,
bi yi yan xia zhi;
yu xian min,
bi yi shen hou zhi.
shi yi sheng ren
chu shang er min bu zhong;
chu qian er min bu hai.
shi yi tian xia le tui er bu yan.
yi qi bu zheng,
gu tian xia mo neng yu zhi zheng.67

tian xia jie wei wo dao da,
si bu xiao.
fu wei da, gu si bu xiao.
ruo xiao,
jiu yi qi xi ye fu!
wo you san bao, chi er bao zhi:
yi yue ci,
er yue jian,
san yue bu gan wei tian xia xian.
ci, gu neng yong,
jian, gu neng guang,
bu gan wei tian xia xian, gu neng cheng qi zhang.
jin she ci qie yong,
she jian qie guang,
she hou qie xian,
si yi.
fu ci,
yi zhan ze sheng,
yi shou ze gu.
tian jiang jiu zhi, yi ci wei zhi.68
 

shan wei shi zhe bu wu;
shan zhan zhe bu nu;
shan sheng di zhe bu yu;
shan yong ren zhe wei zhi xia.
shi wei bu zheng zhi de,
shi wei yong ren zhi li,
shi wei pei tian,
gu zhi ji.69
 

yong bing you yan:
"wu bu gan wei zhu er wei ke,
bu gan jin cun er tui chi."
shi wei 
hang wu hang,
rang wu bi,
reng wu di,
zhi wu bing.
huo mo da yu qing di,
qing di ji sang wu bao.
gu kang bing xiang jia,
ai zhe sheng yi.70
 

wu yan shen yi zhi,
shen yi xing.
tian xia mo neng zhi,
mo neng xing.
yan you zong,
shi you jun.
fu wei wu zhi,
shi yi bu wo zhi.
zhi wo zhe xi,
ze wo zhe gui.
shi yi sheng ren
pi he er huai yu.71
 

zhi bu zhi,
shang yi;
bu zhi zhi,
bing ye.
fu wei bing bing,
shi yi bu bing.
sheng ren bu bing,
yi qi bing bing,
shi yi bu bing.
AUDIO

72
 

min bu wei wei,
ze da wei zhi.
wu xia qi suo ju,
wu yan qi suo sheng.
fu wei bu yan,
shi yi bu yan.
shi yi sheng ren
zi zhi bu zi xian,
zi ai bu zi gui.
gu qu bi qu ci.73
 

yong yu gan, ze sha,
yong yu bu gan, ze huo.
ci liang zhe huo li huo hai.
tian zhi suo wu,
shu zhi qi gu?
shi yi sheng ren you nan zhi.
tian zhi dao
bu zheng er shan sheng,
bu yan er shan ying,
bu zhao er zi lai,
chan ran er shan mou.
tian wang hui hui,
shu er bu shi.74
 

min bu wei si,
nai he yi si ju zhi?
ruo shi min chang wei si,
er wei qi zhe,
wu de zhi er sha zhi.
shu gan?
chang you si sha zhe sha.
fu dai si sha zhe sha,
shi wei dai da jiang zhuo.
fu dai da jiang zhuo,
xi you bu shang qi shou zhe yi.
75
 

min zhi ji,
yi qi shang shi shui zhi duo,
shi yi ji. 
min zhi nan zhi,
yi qi shang zhi you wei,
shi yi nan zhi.
min zhi qing si,
yi qi shang qiu sheng zhi hou,
shi yi qing si.
fu wei wu yi sheng wei zhe,
shi xian yu gui sheng.76
 

ren zhi sheng ye rou ruo,
qi si ye jian qiang.
cao mu zhi sheng ye rou cui,
qi si ye ku gao.
gu
jian qiang zhe si zhi tu,
rou ruo zhe shang zhi tu.
shi yi
bing qiang ze mie,
mu qiang ze zhe.
jian qiang chu xia,
rou ruo chu shang.77
 

tian zhi dao,
qi you zhang gong yu?
gao zhe yi zhi,
xia zhe ju zhi,
you yu zhe sun zhi,
bu zu zhe bu zhi.
tian zhi dao
sun you yu er bu bu zu,
ren zhi dao ze bu ran,
sun bu zu yi feng you yu.
shu neng you yu yi feng tian xia?
wei you dao zhe.
shi yi sheng ren
wei er bu shi,
gong cheng er bu chu,
qi bu yu xian xian.78
 

tian xia mo rou ruo yu shui,
er gong jian qiang zhe mo zhi neng sheng,
qi wu yi yi zhi.
ruo zhi sheng qiang,
rou zhi sheng gang,
tian xia mo bu zhi,
mo neng xing.
shi yi sheng ren yun:
shou guo zhi gou,
shi wei she ji zhu;
shou guo bu xiang,
shi wei tian xia wang.
zheng yan ruo fan.79
 

he da yuan, bi you yu yuan,
bao yuan yi de,
an ke yi wei shan?
shi yi sheng ren zhi zuo qi
er bu ze yu ren.
you de si qi,
wu de si che.
tian dao wu qin,
chang yu shan ren.80

xiao guo gua min.
shi you shi bo zhi qi er bu yong;
shi min zhong si er bu yuan xi;
sui you zhou yu,
wu suo chang zhi;
sui you jia bing,
wu suo chen zhi.
shi ren fu jie sheng er yong zhi.
zhi zhi zhi ji,
gan qi shi,
mei qi fu,
an qi ju,
le qi su,
lin guo xiang wang,
ji quan zhi sheng xiang wen,
min zhi lao si, bu xiang wang lai.81
 

xin yan bu mei,
mei yan bu xin.
shan zhe bu bian,
bian zhe bu shan.
zhi zhe bu bo,
bo zhe bu zhi.
sheng ren bu ji,
ji yi wei ren ji yu you,
ji yi yu ren ji yu duo.
tian zhi dao,
li er bu hai.
sheng ren zhi dao,
wei er bu zheng.

AUDIO