Chinese History


Below is a timeline to help you understand China's Dynasties over the centuries.
Dynasties

Mythical Rulers
 • Fu Xi (Tai Hao) - 2953 B.C.
 • Shen Nong (Yan Di) - 2838 B.C.
 • Five Emperors
  1. You Xiong (Huang Di) - 2698 B.C.
  2. Jin Tian (Shao Hao) - 2598 B.C.
  3. Gao Yang (Zhuan Xu) - 2514 B.C.
  4. Gao Xin (Di Ku) - 2436 B.C.
  5. Gao Xin (Di Zhi) - 2366 B.C.
2953-2357 B.C.
Patriarchs
 • Tao Tang (Yao) - 2357 B.C.
 • You Yu (Shun) - 2255 B.C.
2357-2205 B.C.
Xia Dynasty
 • Yu - 2205-2197 B.C.
2205-1766 B.C.
Shang Dynasty
 • Yin Dynasty (Name change) - 1401-1121 B.C.
  • Zhou Wang - 1154-1121 B.C.
1766-1121 B.C.
Zhou Dynasty
 • Kingdom of Zhou - 1121-770 B.C.
  • Wu Wang - 1122-1115 B.C.
 • Chun Qiu (Period of the Annals) - 770-464 B.C.
 • Zhan Guo (Warring States) - 464-221 B.C.
1121-255 B.C.
Qin Dynasty
 • Qin Shi Huang Di - 221-206 B.C.
255-206 B.C.
Han Dynasty
 • Western Han - 206 B.C. - 25 A.D.
  • Wang Mang the Usurper - 9-23 A.D.
 • Eastern Han - 25 A.D. - 221 A.D.
206 B.C. - 221 A.D.
Three Kingdoms
 • Wei (North) - 220-265 A.D.
 • Shu (West) - 221-265 A.D.
 • Wu (South) - 222-280 A.D.
221-265 A.D.
Jin Dynasty
 • Western Jin - 265-317 A.D.
 • Eastern Jin - 317-420 A.D.
265-420 A.D.
Song Dynasty420-479 A.D.
Six Dynasties
 1. Qi Dynasty - 479-502 A.D.
 2. Liang Dynasty - 502-557 A.D.
 3. Chen Dynasty - 557-589 A.D.
 4. Wei Dynasty - 386-557 A.D.
  • Northern Wei Dynasty - 386-535 A.D.
  • Western Wei Dynasty - 535-557 A.D.
  • Eastern Wei Dynasty - 534-550 A.D.
 5. Northern Qi Dynasty - 550-589 A.D.
 6. Northern Zhou Dynasty - 557-589 A.D.
470-589 A.D.
Sui Dynasty589-618 A.D.
Tang Dynasty618-907 A.D.
Five Dynasties (and Ten Kingdoms)
 1. Later Liang - 907-923 A.D.
 2. Later Tang - 923-936 A.D.
 3. Later Jin - 936-947 A.D.
 4. Later Han - 947-951 A.D.
 5. Later Zhou - 951-960 A.D.
 1. Wu (907-937)
 2. Wuyue (907-978)
 3. Min (909-945)
 4. Chu (907-951)
 5. Southern Han (917-971)
 6. Former Shu (907-925)
 7. Later Shu (934-965)
 8. Jingnan (924-963)
 9. Southern Tang (9237-975)
 10. Northern Han (951-979)
907-960 A.D.
Song Dynasty
 • Northern Song - 960-1127 A.D.
 • Southern Song - 1127-1280 A.D.
960-1280 A.D.
Yuan Dynasty (Mongol)1280-1368 A.D.
Ming Dynasty1368-1644 A.D.
Qing Dynasty (Manchu)

Emperors:
 • Nurhaci - 1616-1626
 • Hong Tiji - 1626-1643
 • Dorgon - 1634-1661
 • Shunzhi Emperor (Fulin) - 1643-1661
 • Kangxi Emperor (Xuanye) - 1661-1722
 • Yongzheng Emperor (Yinzhen) - 1722-1735
 • Qianlong Emperor (Hongli) - 1735-1796
 • Jiaqing Emperor (Yongyan) - 1796-1820
 • Daoguang Emperor (Minning) - 1820-1850
 • Xianfeng Emperor (Yizhu) - 1850-1861
 • Tongzhi Emperor (Zaichun) - 1861-1875
 • Guangxu Emperor (Zaitian) - 1875-1908
 • Xuantong Emperor (Puyi) - 1908-1911
1644-1912 A.D.

back to main topicBack to Daoism Depot
feedback
Feedback