Central Bank of China

CBOC (Central Bank of China)

Section 1Country or RegionChinese CharactersPinyin Romanization
CNMainland ChinaZhongGuo
Section 2Issuing Bank or EntityChinese CharactersPinyin Romanization
CBOCCentral Bank of ChinaZhongYang YinHang
Section 4Printing CompanyChinese CharactersPinyin Romanization
PG1Thomas De La Rue Company, Limited, LondonDeNaLuo YinChao GongSi
cn_cboc_a0_pg1_1y_1936_1a
cn_cboc_a0_pg1_1y_1936_1b
cn_cboc_a0_pg1_1y_1936_2a
cn_cboc_a0_pg1_1y_1936_2b
cn_cboc_a0_pg1_5y_1936_1a
cn_cboc_a0_pg1_5y_1936_1b
Section 4Printing CompanyChinese CharactersPinyin Romanization
PG2American Bank Note CompanyMeiGuo ChaoPiao GongSi
cn_cboc_a0_pg2_1y_1945_1a
cn_cboc_a0_pg2_1y_1945_1b
Section 4Printing CompanyChinese CharactersPinyin Romanization
PG3Waterlow & Sons Limited, LondonYingGuo HuaDeLu GongSi Zhi
cn_cboc_a0_pg3_10y_1936_1a
cn_cboc_a0_pg3_10y_1936_1b
cn_cboc_a0_pg3_10y_1936_2a
cn_cboc_a0_pg3_10y_1936_2b
cn_cboc_a0_pg3_10y_1941_1a
cn_cboc_a0_pg3_10y_1941_1b
Section 4Printing CompanyChinese CharactersPinyin Romanization
PG4Security Banknote CompanyMeiShang BaoAn ChaoPiao GongSi
cn_cboc_a0_pg4_100y_1941_1a
cn_cboc_a0_pg4_100y_1941_1b
cn_cboc_a0_pg4_500y_1947_1a
cn_cboc_a0_pg4_500y_1947_1b
Section 4Printing CompanyChinese CharactersPinyin Romanization
PH1Chung Hwa Book Co., Ltd.ZhongHua ShuJu YouXian GongSi
cn_cboc_a0_ph1_1000y_1947_1a
cn_cboc_a0_ph1_1000y_1947_1b
cn_cboc_a0_ph1_1j_1a
cn_cboc_a0_ph1_1j_1b
cn_cboc_a0_ph1_1y_1936_1a
cn_cboc_a0_ph1_1y_1936_1b
cn_cboc_a0_ph1_1y_1936_2a
cn_cboc_a0_ph1_1y_1936_2b
cn_cboc_a0_ph1_2000y_1947_1a
cn_cboc_a0_ph1_2000y_1947_1b
cn_cboc_a0_ph1_2000y_1947_2a
cn_cboc_a0_ph1_2000y_1947_2b
cn_cboc_a0_ph1_2500y_1947_1a
cn_cboc_a0_ph1_2500y_1947_1b
cn_cboc_a0_ph1_2500y_1947_2a
cn_cboc_a0_ph1_2500y_1947_2b
cn_cboc_a0_ph1_2y_1941_1a
cn_cboc_a0_ph1_2y_1941_1b
cn_cboc_a0_ph1_5000y_1947_1a
cn_cboc_a0_ph1_5000y_1947_1b
Section 4Printing CompanyChinese CharactersPinyin Romanization
PH3"Central China Print Factory (ShangHai Factory)"ZhongYang YinZhiChang ShangHaiChang
cn_cboc_a0_ph3_10000y_1947_1a
cn_cboc_a0_ph3_10000y_1947_1b
cn_cboc_a0_ph3_10000y_1947_2a
cn_cboc_a0_ph3_10000y_1947_2b
cn_cboc_a0_ph3_1000y_1945_1a
cn_cboc_a0_ph3_1000y_1945_1b
Section 4Printing CompanyChinese CharactersPinyin Romanization
PH4"Grand Business Printing Company"DaYe YinShua GongSi
cn_cboc_a0_ph4_1000y_1947_1a
cn_cboc_a0_ph4_1000y_1947_1b
Section 3Special Area or Type of IssueChinese CharactersPinYin Romanization
A1Shanghai (City)ShangHai
Section 4Printing CompanyChinese CharactersPinyin Romanization
PG2American Bank Note CompanyMeiGuo ChaoPiao GongSi
cn_cboc_a1_pg2_10y_1930_1a
cn_cboc_a1_pg2_10y_1930_1b
cn_cboc_a1_pg2_1y_1928_1a
cn_cboc_a1_pg2_1y_1928_1b
cn_cboc_a1_pg2_20y_1930_1a
cn_cboc_a1_pg2_20y_1930_1b
Section 3Special Area or Type of IssueChinese CharactersPinYin Romanization
A2"NorthEast China (9 Provinces)"DongBei JiuSheng LiuTongQuan
Section 4Printing CompanyChinese CharactersPinyin Romanization
PH3"Central China Print Factory (ShangHai Factory)"ZhongYang YinZhiChang ShangHaiChang
cn_cboc_a2_ph3_100y_1945_1a
cn_cboc_a2_ph3_100y_1945_1b
Section 4Printing CompanyChinese CharactersPinyin Romanization
PH2"Central China Print Factory (BeiPing Factory)"ZhongYang YinZhiChang BeiPingChang
cn_cboc_a2_ph2_500y_1947_1a
cn_cboc_a2_ph2_500y_1947_1b
Section 3Special Area or Type of IssueChinese CharactersPinYin Romanization
A3French CurrencyFaBi
cn_cboc_a3_pg4_1000y_1945_1a
cn_cboc_a3_pg4_1000y_1945_1b
cn_cboc_a3_pg4_1000y_1945_2a
cn_cboc_a3_pg4_1000y_1945_2b


Return to Banknotes Depot